Een zelfbeschrijvend getal is een getal waarvan het cijfer op elke positie aangeeft hoeveel keer dat cijfer voorkomt in het getal. Hierbij worden de cijferposities van links naar rechts genummerd vanaf 0. Het getal 2020 is bijvoorbeeld een zelfbeschrijvend getal van vier cijfers. Positie "0" heeft waarde 2 en er komen twee nullen voor in het getal. Positie "1" heeft waarde 0 omdat er geen enen in het getal voorkomen. Positie "2" heeft waarde 2 en het cijfer twee komt inderdaad twee keer voor in het getal. Tenslotte heeft positie "3" waarde 0 en het cijfer drie komt inderdaad niet voor in het getal.

Opgave

Schrijf een functie zelfbeschrijvend waaraan een getal $$n \in \mathbb{N}$$ als argument moet doorgegeven worden. De functie moet een Booleaanse waarde als resultaat teruggeven, die aangeeft of het gegeven getal zelfbeschrijvend is of niet.

Voorbeeld

>>> zelfbeschrijvend(1210)
True
>>> zelfbeschrijvend(1110)
False
>>> zelfbeschrijvend(2020)
True
>>> zelfbeschrijvend(21200)
True