Vraag 21: Post-hoc analyse

Kan je nu ook aan de hand van de Mann-Whitney teststatistiek een puntschatting geven voor de probabilistische index?**

Je zal in de output opnieuw de foutmelding: cannot compute exact p-value with ties zien, omdat we terug de wilcox.test() functie gebruiken. Maar dit is hier geen probleem omdat we niet de p-waarde nodig hebben maar de U1 statistiek. U1 is het aantal keer dat een observatie uit de eerste groep groter of gelijk is aan een observatie uit de tweede groep en is dus ook gedefinieerd bij ties (zie ook cursus).

Vul in onderstaande code de formule in om de probabilistische index te berekenen. Merk op dat de groepsgroottes overal gelijk zijn (in elke groep zitten 7 observaties).

probInds<-c()
ng<-7 # de grootte van elke behandelingsgroep is 7
for(i in 1:n){
  behandelingen_pc<-pairwise_comparisons[,i] # twee behandelingen nemen
  data_pc<-biochar%>%filter(behandeling %in% behandelingen_pc) #de bijbehorende data selecteren
  U1 <- wilcox.test(versgewicht~behandeling,data_pc)$statistic #U-teststatistiek opslaan
  probInd1<-...   #de probabilistische index berekenen
  probInds<-c(probInds, probInd1)
}
names(probInds) <- names_comparisons
probInds