Vraag 27 (Meerkeuzevraag)

Interpreteer de schatting op log2-schaal. We evalueren nu het contrast voor het marginale effect:

marginaleDosisEffect <- glht(lmInt, linfct = c("dosis+38/96*soort1:dosis + 19/96*soort2:dosis = 0"))
summary(marginaleDosisEffect)


# 	 Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses
# 
# Fit: lm(formula = log2minsurv ~ soort + dosis + gewicht + soort:dosis + 
#   soort:gewicht, data = poison)
# 
# Linear Hypotheses:
#                             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
# dosis + 38/96 * soort1:dosis + 19/96 * soort2:dosis == 0 -0.8419   0.1232 -6.836 1.07e-09 ***
# ---
# Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
# (Adjusted p values reported -- single-step method)

We concluderen dat het marginaal gemiddelde van de log2-overlevingstijd van vissen 0.8419 eenheden lager is als de dosis van het gif waaraan ze werden blootgesteld 1 mg/l hoger is, bij gelijk gewicht en soort.

Wat is het voornaamste verschil tussen deze conclusie en de de conclusie die we trokken bij het vereenvoudigde model (zonder interactie tussen soort en dosis)?

 1. De conclusies zijn identiek
 2. De schatting van het effect is sterk verschillend
 3. De standaard error van het effect is sterk verschillend
 4. We spreken nu over het marginaal gemiddelde, omdat we marginaliseren over alle vissen.